background

Kvalitet & Miljö

Dags att byta leverantör?

Lokalvård & Service för företag.
Som helt enkelt fungerar.

Clean Quality i Sverige & Kvalitet & Miljö

ISO 9001 & ISO 14001

Vi är certifierad enligt ISO Kvalitet 9001(Intyg PDF) & ISO Miljö 14001(Intyg PDF).

Auktoriserat Serviceföretag

Clean Quality är ett Auktoriserat Serviceföretag(Intyg - PDF)

ISO 26000 - CSR

Vi på Clean Quality värdesätter socialt anvarstagande i vårt dagliga arbete. Vi har tagit fram en handlingsplan och är självcertifierade enligt ISO 26000 - Social Ansvarstagande.

Verksamhetspolicy

Affärsidé

Vi erbjuder lokalvård & servicetjänster såsom bemanning av receptioner, vaktmästeri m.m.

Kvalitet

Clean Quality i Sverige AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda serviceuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att våra nöjda kunder kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

För att säkerställa kvalitén i våra städuppdrag arbetar vi efter den Nordiska städstandarden Insta 800 i kombination med egna interna kvalitetskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad service i rätt tid och till rätt utförande.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare åtar sig att följa kundkrav, lagkrav samt övriga tillämpliga krav från intressenter.

image
image

Miljö

Vi verkar för att skydda den externa miljön genom att förebygga och minska föroreningar och annan negativ miljöpåverkan.

Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Vi ställer krav på att underentreprenörer har ett eget miljöarbete.

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Varje anställd hos oss åtar sig uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.

Dags att byta leverantör?

Lokalvård & Servicetjänster.
Som helt enkelt fungerar.