Kvalitetspolicy

Agera AB & CQ ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda städuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

För att säkerställa kvalitén i våra städuppdrag arbetar vi efter den Nordiska städstandarden Insta 800 i kombination med egna interna kvalitetskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad städning i rätt tid och till rätt utförande.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Agera AB & CQ är professionella städföretag som verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

I våra uppdrag använder vi städteknik och städmaterial som är anpassade till rätt typ av städning.

Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Vi ställer krav på att underentreprenörer har ett eget miljöarbete

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.


Uppdaterad 2017-10-26.