Verksamhetspolicy

Affärsidé

Vi erbjuder lokalvård samt tilläggstjänster såsom bemanning av receptioner och vaktmästeri, gräsklippning och liknande.

Kvalitet

Agera AB & CQ ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda serviceuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att våra nöjda kunder kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

För att säkerställa kvalitén i våra städuppdrag arbetar vi efter den Nordiska städstandarden Insta 800 i kombination med egna interna kvalitetskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad service i rätt tid och till rätt utförande.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare åtar sig att följa kundkrav, lagkrav samt övriga tillämpliga krav från intressenter.

Miljö

Vi verkar för att skydda den externa miljön genom att förebygga och minska föroreningar och annan negativ miljöpåverkan.

Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Vi ställer krav på att underentreprenörer har ett eget miljöarbete.

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Varje anställd hos oss åtar sig uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.